1539kHz Pravasi Bharathi 1539AM

Date : 2019-07-04 1801UT
Frequency : 1539kHz

Pravasi Bharathiですが、周波数アナウンスを1539kHzに
変更しています

[Listen・see]: 66144 bytes

2019/07/07(Sun) 10:15 No.14
Re: 1539kHz Pravasi Bharathi 1539AM
此方は、リモートSDRで聴いた音、流石にクリアな音質です。

[Listen・see]: 142272 bytes

2019/07/07(Sun) 10:18 No.15
Select 記事No Fix key

- JoyfulNote -